زمان در هوانوردی

الزاماً بايد زمان هماهنگ جهاني UTC به كـار رود و الزاماً بايد به صورت 24 ساعته از آغاز نيمه شب، بـه سـاعت، دقيقه و درصورت نياز ثانيه، بيان شود.

الزامــاً بايــد زمــان را، قبــل از عمليــات يــك پــرواز كنترل شده، و هر زمان ديگر در طـول پـرواز كـه لازم باشـد، چك كرد.

نكته: اين چك زماني معمـولاً از يـك واحـد مراقبـت پـرواز گرفته مي‌شود، مگر اينكه عامل يا مقام مجاز مراقبـت پـرواز ترتيب ديگري معين كرده باشد.

وقتـي در اعمـال مكالمـات ارتبـاط داده‌اي از زمـان استفاده ميشود، الزاماً بايـد يكپـارچگي آن 1 ثانيـهي UTC باشد. ( منظور استفاده از CPDLC می‌باشد )

Behnam Bidar

Commercial Pilot Of I.R.I And The Civil Aviation Training Group Supervisor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

زمان در هوانوردی

by Behnam Bidar time to read: <1 min
0