بوئینگ 707 با برج مراقبت فرودگاه پیام ارتباط برقرار نکرده بود

اویانیوز: مدیرعامل فرودگاه بین‌المللی پیام با اشاره به حادثه برای بوئینگ ۷۰۷ ارتش در فرودگاه فتح و با بیان اینکه

Read more